Algemene informatie

Wat is een inspectie en wat is er in de wet geregeld?

Een inspectie is een controle van de stookinstallatie in samenhang met de ruimte. Met ingang van 1 januari 2008 is het “Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer” (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving verplicht in meer algemene zin de eigenaar van een stookinstallatie om te voldoen aan de wettelijke eisen en normen ten aanzien van de veiligheid en het milieu. De regels ten aanzien van de noodzakelijke inspectie en onderhoud zijn daarop aangepast. De fabrikanten schrijven in hun gebruikersvoorschrift voor, dat het toestel jaarlijks gecontroleerd dient te worden en dat er zo nodig reiniging en/of onderhoud moet plaatsvinden. Deze verplichting bestaat omdat alleen bij aantoonbaar adequaat onderhoud de fabrikant bij schade veroorzaakt door het niet goed of veilig functioneren van het toestel aansprakelijk gesteld kan worden.

Wat houden de inspecties binnen het Activiteitenbesluit in?

Voorafgaand aan de ingebruikname van een nieuwe installatie dient een complete check plaats te vinden met betrekking tot de veiligheid en de afstelling van de installatie. Na goedkeuring van de installatie geeft het inspectiebedrijf de ‘verklaring van ingebruikname’ af. Ook bij een bestaande installatie dient altijd een keuringsrapport aanwezig te zijn. Elke eigenaar van een stookinstallatie is namelijk verplicht om zijn installatie veilig, energiezuinig en milieuvriendelijk te houden. Mocht zo’n rapport ontbreken, dan is een verplichte inspectie noodzakelijk. Het rapport dat bij de inspectie wordt opgemaakt zal als referentie dienen bij het Periodiek Onderhoud en de Periodieke Inspectie. Tijdens de Periodieke Inspectie, die tenminste één keer in de vier jaar moet worden uitgevoerd, wordt uw gehele stookinstallatie, inclusief brandstoftoevoerleiding, beoordeeld op veiligheid en goede werking. Daarnaast wordt het toestel zelf beoordeeld op een optimale verbranding en energiezuinigheid. Tenslotte vindt er een beoordeling plaats van het verbrandingsafvoersysteem en de ruimte waarin het toestel staat opgesteld. Wanneer de stookinstallatie is goedgekeurd ontvangt u een ‘Verklaring van inspectie’. Een goed werkende stookinstallatie is alleen gegarandeerd door regelmatig onderhoud. Indien de verplichte keuring daartoe aanleiding geeft, geldt er een onderhoudsverplichting voor de aangetroffen gebreken. Onderhoud vindt dus plaats na de Periodieke Inspectie.

Voor wie geldt de verplichte inspectie?

Bij de wet is geregeld dat de eigenaar van een stookinstallatie wordt aangesproken op het bezit van een ‘Verklaring van inspectie. Het niet hebben van de ‘Verklaring van inspectie’ heeft direct invloed op de Hinderwetvergunning en kan ook consequenties hebben voor de verzekering. Het maken van een meerjaren afspraak zorgt ervoor dat er automatisch contact met de opdrachtgever wordt opgenomen wanneer de stookinstallatie weer gekeurd dient te worden. Makkelijker kan het niet. Om te bepalen of een toestel keuringsplichtig is verwijzen wij naar onderstaande beslisboom: